ദേവസ്‌തുതി / ഭജന

സ്തോത്രം

സർവ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവ് സർവാർത്ത സാധികേ ശരണ്യേ ത്രിമ്പാകെ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ