പൂജാ സമയം

രാവിലെ

നടതുറക്കൽ
5 . am
നട അടക്കൽ
10. am
ഉഷ പൂജ
6 .00 am
ഉഷ പൂജ
9 .00 am

വൈകിട്ട്

നടതുറക്കൽ
5. pm
നട അടക്കൽ
8. pm
ദീപാരാധന
6 .30 pm
അത്താഴപൂജ
7.pm

വിഷേശ ദിവസങ്ങളിൽ പൂജാ സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ്